Algemene voorwaarden

 1. Al onze facturen zijn netto betaalbaar te Herzele, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de voorzijde.
 2. Een overeengekomen intrest van 1,5 % per maand is verschuldigd vanaf de vervaldag van de rekening en dit zonder voorafgaande verwittiging.
 3. Onafhankelijk van de overeengekomen intrest, en na het verstrijken van één maand na datum van de factuur is een forfaitaire en onweerlegbare vergoeding verschuldigd van 10 %, met een minimum van 40 euro, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig is. Dit zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten.
 4. Onze prijsaanbiedingen zijn nooit bindend en kunnen door de verkoper, mits kennisgeving hiervan aan de koper per gewoon bericht steeds gewijzigd worden.
 5. Het toevertrouwen van orders aan de verkopers betekent meteen het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 6. Om aanvaardbaar te zijn moet iedere klacht ons geworden binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
 7. De gevolgen, van welke aard dan ook, opgelopen door het onjuiste gebruik van het toestel of het niet juist werken van het toestel door defect, kunnen nooit ten laste gelegd worden van de verkoper.
 8. De garantie van onze leveranciers is van kracht, meestal gedurende zes maanden tegen alle materiaal- en constructiefouten, en bestaat in gratis vervangen van alle onderdelen die als ondeugdelijk door de fabrikant erkend werden, met uitsluiting van elk andere schadeloosstelling. Werkuren, verplaatsingen, verzendingskosten en wettelijke heffingen worden dus eveneens in rekening gebracht.
 9. De Algemene verkoopsvoorwaarden van onze constructeurs – leveranciers zijn alleen geldig. Er wordt dus geen rekening gehouden met de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de kopers, al dan niet gedrukt op zijn handelsbescheiden.
 10. De door ons genoemde leveringstijden worden ter goeder trouw opgegeven. Overschrijden van de levertermijn kan nooit recht geven op schadevergoeding op het niet naleven van zijn verplichtingen vanwege de klant.
 11. De klant wordt geacht de goederen voor de aankoop bestudeerd of in werking gezien te hebben, of de kwaliteit te hebben nagegaan. Daar alle opgaven van performances, levensduur, capaciteit, voortgebrachte kwaliteit, verbruik, enz… van de gekochte goederen afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, kunnen deze nooit het voorwerp uitmaken van enige betwisting, en worden ze slechts ter informatie of vergelijking opgegeven.
 12. Alle beschadigingen opgelopen door transport van de bestelde goederen, zelfs besteld franco aan huis, vallen ten laste van de bestemmeling.
 13. Alle welkdanige betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde en het Vredegerecht te Herzele.
 14. In geval van het annuleren van de verkoop door de koper of niet betalen van het voorschot van 10 % binnen de 15 dagen na ondertekening van de bestelbon door de koper heeft de verkoper in desbetreffend geval het recht 30% schadevergoeding te eisen van het totaalbedrag van de bestelling.
 15. De geleverde goederen blijven onze eigendom en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.